DIGIZUITE A/S

DIGIZ OMXCOP
DIGIZ
DIGIZUITE A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DIGIZ báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DIGIZUITE A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DIGIZ là 325.454M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền