H. LUNDBECK A/S A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HLUN_A nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu H. LUNDBECK A/S A

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại H. LUNDBECK A/S A 9.10B DKK, và năm trước đó — 7.46B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia