PER AARSLEFF HOLDING A/S B
PAAL_B OMXCOP

PAAL_B
PER AARSLEFF HOLDING A/S B OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PER AARSLEFF HOLDING A/S B với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PAAL_B là 5.768B. Ngày thu nhập tiếp theo PER AARSLEFF HOLDING A/S B là 26 Tháng 8, ước tính là 6.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền