SPAR NORD BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPNO nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu SPAR NORD BANK A/S

Lợi nhuận của SPNO trong quý trước là 4.54 DKK trong khi ước tính là 4.05 DKK, chiếm 12.22 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.36B DKK mặc dù con số ước tính là 1.29B DKK. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 4.24 DKK và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 1.34B DKK. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của SPNO.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên