ARION BANKI HF

ARION OMXICE
ARION
ARION BANKI HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ARION

Tóm tắt tài chính của ARION BANKI HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARION là 237.591B ISK. EPS TTM của công ty là 17.76 ISK, tỷ suất cổ tức là 9.46% và P/E là 9.30.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu