EIK FASTEIGNAFELAG HF

EIK OMXICE
EIK
EIK FASTEIGNAFELAG HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EIK

Tóm tắt tài chính của EIK FASTEIGNAFELAG HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EIK là 46.445B ISK. EPS TTM của công ty là 1.44 ISK, tỷ suất cổ tức là 3.75% và P/E là 9.55.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu