ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF

ICESEA OMXICE
ICESEA
ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ICESEA

Tóm tắt tài chính của ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ICESEA là 26.195B ISK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu