KALDALON HF

KALD OMXICE
KALD
KALDALON HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính KALD

Tóm tắt tài chính của KALDALON HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KALD là 13.557B ISK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu