REGINN HF

REGINN OMXICE
REGINN
REGINN HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính REGINN

Tóm tắt tài chính của REGINN HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của REGINN là 63.446B ISK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu