SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF

SJOVA OMXICE
SJOVA
SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SJOVA fundamentals

Vị thế tài chính hiện tại của SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF

Tổng tài sản của SJOVA cho Q4 21 là66.98B ISK, ít hơn 2.71% so với kỳ trước Q3 21. Và tổng nợ phải trả giảm 2.51% trong Q4 21 tới 42.65B ISK.

Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu