ACQ BURE AB SPAC

ACQ_SPAC OMXSTO
ACQ_SPAC
ACQ BURE AB SPAC OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ACQ_SPAC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ACQ BURE AB SPAC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ACQ_SPAC là 3.182B SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu