BINERO GROUP AB
BINERO OMXSTO

BINERO
BINERO GROUP AB OMXSTO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BINERO GROUP AB với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BINERO là 103.818M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền