CYXONE AB

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CYXO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CYXONE AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CYXO là 54.341M SEK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu