MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B

MTG_B OMXSTO
MTG_B
MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTG_B price target

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho MTG_B trong 12 tháng tới.