NP3 FASTIGHETER AB

NP3 OMXSTO
NP3
NP3 FASTIGHETER AB OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NP3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NP3 FASTIGHETER AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NP3 là 8.541B SEK. Ngày thu nhập tiếp theo của NP3 FASTIGHETER AB là 27 Tháng 10, ước tính là 3.90 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu