TWIIK AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TWIIK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TWIIK AB

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TWIIK AB 12.00 M SEK, và năm trước đó — 8.86 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia