APRANGA

APG1L OMXVSE
APG1L
APRANGA OMXVSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính APG1L

Tóm tắt tài chính của APRANGA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của APG1L là 117.772M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền