EAST WEST AGRO

EWA1L OMXVSE
EWA1L
EAST WEST AGRO OMXVSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EWA1L financial statements

Tóm tắt tài chính của EAST WEST AGRO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EWA1L là 13.023M. EPS TTM của công ty là 2.10, lợi tức cổ tức là 2.65%, và P/E là 6.28.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền