UTENOS TRIKOTAZAS

UTR1L OMXVSE
UTR1L
UTENOS TRIKOTAZAS OMXVSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính UTR1L

Tóm tắt tài chính của UTENOS TRIKOTAZAS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UTR1L là 7.507M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền