CLEAN SEAS SEAFOOD

CSS EURONEXT OSLO
CSS
CLEAN SEAS SEAFOOD EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CSS financial statements

Tóm tắt tài chính của CLEAN SEAS SEAFOOD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CSS là 574.544M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền