KIPLIN METALS INC

ALDVF OTC
ALDVF
KIPLIN METALS INC OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ALDVF

Vị thế tài chính hiện tại của KIPLIN METALS INC

Tổng tài sản của ALDVF cho Q4 21 là220.83k USD, ít hơn 14.87% so với kỳ trước Q3 21. Và tổng nợ phải trả tăng 53.38% trong Q4 21 tới 135.87k USD.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu