METASTAT INC

MTST OTC
MTST
METASTAT INC OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTST nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của METASTAT INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MTST là 6 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu