Softbank Group Corp

SFTBY OTC
SFTBY
Softbank Group Corp OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SFTBY nguyên tắc cơ bản

Softbank Group Corp tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.72%