KITA KOUDENSHA CORP
1734 SAPSE

1734
KITA KOUDENSHA CORP SAPSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KITA KOUDENSHA CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1734 là 2.217B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền