HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION

1832 SAPSE
1832
HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION SAPSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1832 financial statements

Tóm tắt tài chính của HOKKAI ELECTRICAL CONSTRUCTION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1832 là 14.399B. EPS TTM của công ty là 38.27, lợi tức cổ tức là 1.44%, và P/E là 17.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền