CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
CENTEL SET

CENTEL
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CENTEL là 46.575B. Ngày thu nhập tiếp theo CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY là 15 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền