TOTAL ACCESS COMMUNICATION

DTACSET
DTAC
TOTAL ACCESS COMMUNICATIONSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DTAC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TOTAL ACCESS COMMUNICATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DTAC là 100.04B THB. EPS TTM của công ty là 1.01 THB, tỷ suất cổ tức là 4.50% và P/E là 41.87. Ngày thu nhập tiếp theo của TOTAL ACCESS COMMUNICATION là 30 Tháng 1, ước tính là 0.60 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu