FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
FSS SET

FSS
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FSS là 2.779B. EPS TTM của công ty là 0.37, lợi tức cổ tức là 1.26%, và P/E là 12.87.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền