INTERNET THAILAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INET nguyên tắc cơ bản

INTERNET THAILAND tổng quan về cổ tức

Cổ tức của INET được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.11 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.67%