JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY

JTS SET
JTS
JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JTS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JTS là 70.292B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu