THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KDH.R nguyên tắc cơ bản

THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KDH.R được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.75 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.80%