THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KDH.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING 1.06B THB, và năm trước đó — 751.54M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia