KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
KGI SET

KGI
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KGI financial statements

Tóm tắt tài chính của KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KGI là 12.747B. EPS TTM của công ty là 1.01, lợi tức cổ tức là 3.91%, và P/E là 6.32.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền