LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING

LHFG.RSET
LHFG.R
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTINGSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LHFG.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LHFG.R là 23.302B THB. EPS TTM của công ty là 0.04 THB, tỷ suất cổ tức là 3.64% và P/E là 27.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu