LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY

LPH SET
LPH
LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

giá mục tiêu LPH

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho LPH trong 12 tháng tới.