NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED

NC SET
NC
NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NC

Vị thế tài chính hiện tại của NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED

Tổng tài sản của NC cho Q3 21 là802.85M THB, ít hơn 4.55% so với kỳ trước Q2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 6.93% trong Q3 21 tới 391.5M THB.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu