NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

NER SET
NER
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NER nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NER là 10.81B THB. EPS TTM của công ty là 1.09 THB, tỷ suất cổ tức là 7.35% và P/E là 5.56.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu