PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY

OR SET
OR
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OR là 301.86B. EPS TTM của công ty là 1.00, lợi tức cổ tức là 1.41%, và P/E là 25.91. Ngày thu nhập tiếp theo PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY là 2 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền