SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

SCM.R SET
SCM.R
SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCM.R báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

EPS TTM của công ty là 0.29, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 35.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền