SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED

SCMSET
SCM
SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCM là 3.54B THB. EPS TTM của công ty là 0.34 THB, tỷ suất cổ tức là 5.42% và P/E là 17.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu