SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

SLP SET
SLP
SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SLP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SLP là 852M THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu