TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

TRC SET
TRC
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRC là 2.493B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu