TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY

TSTH SET
TSTH
TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TSTH financial statements

Tóm tắt tài chính của TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TSTH là 13.98B. EPS TTM của công ty là 0.17, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 9.82.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền