VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

VGI SET
VGI
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VGI fundamentals

Tóm tắt tài chính của VGI PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VGI là 57.092B THB. Ngày thu nhập tiếp theo của VGI PUBLIC COMPANY LIMITED là 4 Tháng 8, ước tính là 0.00 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu