SPACKMAN

40E SGX
40E
SPACKMAN SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

40E báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SPACKMAN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 40E là 7.607M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền