HUATIONG GLOBAL

41B SGX
41B
HUATIONG GLOBAL SGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 41B

Tóm tắt tài chính của HUATIONG GLOBAL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 41B là 16.227M SGD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu