LHN
41O SGX

41O
LHN SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

41O financial statements

Tóm tắt tài chính của LHN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 41O là 124.728M. EPS TTM của công ty là 0.09, lợi tức cổ tức là 5.74%, và P/E là 3.43.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền