CHINA STAR FOOD

42W SGX
42W
CHINA STAR FOOD SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

42W financial statements

Tóm tắt tài chính của CHINA STAR FOOD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 42W là 23.863M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền