MEDTECS INTL

546 SGX
546
MEDTECS INTL SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

546 financial statements

Tóm tắt tài chính của MEDTECS INTL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 546 là 221.297M. EPS TTM của công ty là 0.28, lợi tức cổ tức là 16.63%, và P/E là 1.50.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền