POLARIS

5BI SGX
5BI
POLARIS SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5BI báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của POLARIS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5BI là 34.106M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền